Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
praktický souhrn, úplné znění v obchodních podmínkách

Kupující bere na vědomí, že standardně nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci výše jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího jan@bohemjan.com nebo na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech.

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s dopravou ke kupujícímu vykompenzuje prodávající ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dopravy.

Prosím všechny zákazníky, kteří se rozhodnou poslat zboží zpět na adresu prodávajícího, aby předem s prodávajícím konzultovali zajištění přepravy zboží. Předejdeme tak případným komplikacím. Zboží při odstoupení od smlouvy není možné posílat na dobírku a zákazník, který zboží vrací je povinen zboží zabalit odpovídajícím způsobem, aby nemohlo dojít k poškození během přepravy (ideálně tak, jak bylo zabaleno, když mu zboží přišlo). Zákazník je rovněž povinen zajistit pojištění přepravy výrobku v odpovídající výši.

V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího neprodleně po obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Zákazník má nárok na kompenzaci poštovného, Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo věrohodně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.